USCAMP DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

USCAMP DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca, kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına büyük önem vermekteyiz. İşte bu bağlamda hazırlanan Müşteri Aydınlatma Metnimiz:

1. İşlenen Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında gerçek kişi veya tüzel kişi müşterilerimizin çalışanları/yetkililerinin kimlik, iletişim, müşteri işlem, ses kayıtları, hukuki işlem bilgileri ve finansal bilgiler işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından:
 • Sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmanız,
 • Ürün ve hizmetlerin önerilmesi,
 • Pazar araştırmalarının yapılması,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin verilmesi,
 • Sözleşme ve hukuki süreçlerin yönetilmesi,
 • İş güvenliğinin sağlanması,
 • Bilgi güvenliği ve IT yönetiminin sağlanması,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Ürün veya hizmet satın alımlarınızın ifası,
 • Şirketimizden bilgi veya hizmet talebinde bulunmanız halinde sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

3. Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi için, KVKK’nın 5. maddesi kapsamında belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplama yöntemleri arasında; form doldurulması, e-posta iletişimi, telefon aramaları, web sitesi üzerinden etkileşim, sosyal medya platformları üzerinden iletişim ve fuar/etkinliklerde kayıt alınması bulunmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde, veri sorumlusu sıfatıyla, yalnızca yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere işlemekte ve üçüncü taraflarla paylaşmamaktadır.

5. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

6. İletişim ve Başvuru Yolları

KVKK kapsamında haklarınızı kullanmak için, aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden şirketimize başvurabilirsiniz: Başvurularınızı yazılı olarak veya şirketimiz tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Başvurunuzun içeriği itibarıyla en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinizin niteliğine göre gerekli işlemleri yerine getirmek amacıyla, kimliğinizi teyit edici belgeleri talep edebiliriz.